Szkolenie wstępne z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie kierowane jest do nowo zatrudnionych pracowników i ma na celu zapoznanie pracowników z przepisami i instrukcjami ppoż dla danego stanowiska pracy oraz zasadami postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Tematyka szkolenia

 • zagrożenie pożarowe
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
 • zapoznanie z rozmieszczeniem sprzętu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na jedną godzinę. W miejscach pracy w których występują szczególne zagrożenia wybuchem czas trwania zostanie dopasowany do potrzeb zakładu.

Szkolenie okresowe z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców i ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Tematyka szkolenia - część teoretyczna

 • zagrożenie pożarowe
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
 • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • pomoc poszkodowanym w pożarach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Przedstawienie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków firmy oraz sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i przygotowania go do działań ratowniczo-gaśniczych. Opracowanie Instrukcji ma na celu ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektu. W zakres opracowania wchodzi opis rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa budynku, bezpieczeństwa ludzi oraz środków dotyczących ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru. W instrukcji zawarte są również warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, sposoby obsługi gaśnic i hydrantów oraz telefony alarmowe. Przedstawiono też warunki ewakuacji osób i mienia. W Instrukcji zawarte są wytyczne do prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych

Okresowe przeglądy stanu bezpieczeństwa i zabezpieczeń ppoż.

Zgodnie z art.62. pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego okresowe przeglądy budynków powinny być prowadzone co 5 lat przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Podczas przeglądu szczególną uwagę należy zwrócić na stan urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków. Przegląd należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w normach. Kontroli dotyczą takie elementy jak:

 • wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy
 • oznakowanie ewakuacyjne
 • oznakowanie przeciwpożarowe
 • instrukcja pożarowa obiektu
 • stan techniczny suchych pionów i hydrantów
 • dojazd do obiektu dla służb pożarniczych
 • składowanie materiałów łatwopalnych
 • stan techniczny systemów alarmowych
START