Ochrona środowiska to całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Przedsiębiorców dotyczą następujące obszary:

 • racjonalne kształtowanie i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
  • Emisja do powietrza
  • Odpady w firmie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Emisja hałasu, pól elektromagnetycznych
  • Ochrona powierzchni ziemi
  • Wprowadzanie wyrobów w opakowaniach
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego
 • recykling
START